Cụ ông tử vong với giấy chuyển viện đề cập đến... thai nghén, khi đẻ và sau đẻ!