Chuyện hy hữu: Nối ghép dương vật và tinh hoàn đứt rời 10 tiếng