Chế tạo thành công sản phẩm Nano đầu tiên hỗ trợ điều trị ung thư