Chế độ ăn liên quan như thế nào tới khả năng đọc của trẻ em?