Chấn chỉnh bảo đảm an toàn sử dụng thuốc trong cơ sở khám, chữa bệnh

Đảm bảo thuốc tại các cơ sở khám, chữa bệnh.
Đảm bảo thuốc tại các cơ sở khám, chữa bệnh.
Đảm bảo thuốc tại các cơ sở khám, chữa bệnh.
Lên top