Cấm kỵ làm những điều này sau khi nạo phá thai nếu không muốn hủy hoại cơ thể