BV Phổi Trung ương sẽ tiến hành ghép phổi trong năm 2019

Một ca ghép phổi thực hiện tại Việt Nam
Một ca ghép phổi thực hiện tại Việt Nam