Tư vấn sức khoẻ:

Bong võng mạc có nguy hiểm thế nào?

Bong võng mạc cần được chẩn đoán sớm để điều trị.
Bong võng mạc cần được chẩn đoán sớm để điều trị.