Bộ Y tế đề nghị xử lý bác sĩ gác chân lên ghế đối thoại với người nhà bệnh nhân