Bộ Y tế báo cáo Phó Thủ tướng vụ cấp thuốc quá hạn cho người bệnh

Thuốc quá hạn được cấp cho người bệnh
Thuốc quá hạn được cấp cho người bệnh