Bệnh viện quân đội đầu tiên đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Chuẩn hóa hệ thống xét nghiệm, rút ngắn thời gian, tăng độ chính xác (Ảnh: PV)
Chuẩn hóa hệ thống xét nghiệm, rút ngắn thời gian, tăng độ chính xác (Ảnh: PV)
Chuẩn hóa hệ thống xét nghiệm, rút ngắn thời gian, tăng độ chính xác (Ảnh: PV)
Lên top