Bệnh viện miền núi nối thành công chân đứt lìa

Chân trái được nối lại thành  công
Chân trái được nối lại thành công
Chân trái được nối lại thành công
Lên top