Bệnh viện E được lựa chọn báo cáo tại hội nghị y khoa 51 quốc gia

GS. TS Lê Ngọc Thành báo cáo tại hội nghị (Ảnh: BVCC)
GS. TS Lê Ngọc Thành báo cáo tại hội nghị (Ảnh: BVCC)
GS. TS Lê Ngọc Thành báo cáo tại hội nghị (Ảnh: BVCC)