Bệnh viện Đà Nẵng kiểm điểm kíp trực vì làm thai phụ... phiền lòng