Bệnh nhân 91 cần thêm 2-3 tuần để phục hồi

Bệnh nhân 91 phục hồi từng ngày. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Bệnh nhân 91 phục hồi từng ngày. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Bệnh nhân 91 phục hồi từng ngày. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top