Bác sĩ Sài Gòn về “đất mũi” tìm bệnh cho người nghèo

Bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương khám bệnh cho người dân (ảnh K.Q)
Bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương khám bệnh cho người dân (ảnh K.Q)
Bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương khám bệnh cho người dân (ảnh K.Q)