Bác sĩ nước ngoài choáng với cách “muốn con cao hơn” của mẹ Việt