Amway Việt Nam được vinh danh thực hiện trách nhiệm xã hội tốt nhất