9h sáng nay, Truyền hình trực tuyến: Hãy vào cuộc mạnh hơn vì sự an toàn của cán bộ y tế