30.000 đơn vị máu cho Hành trình Đỏ lần thứ VI

Hành trình Đỏ năm 2018 chính thức bắt đầu
Hành trình Đỏ năm 2018 chính thức bắt đầu