3 công ty sản xuất, kinh doanh dược bị xử phạt hàng trăm triệu đồng

Một số công ty bị phạt vì vi phạm sản xuất, kinh doanh thuốc
Một số công ty bị phạt vì vi phạm sản xuất, kinh doanh thuốc
Một số công ty bị phạt vì vi phạm sản xuất, kinh doanh thuốc