Xin mời ông Dan Hauer bước ra khỏi Việt Nam

Ông Dan Hauer.
Ông Dan Hauer.