Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xin mời ông Dan Hauer bước ra khỏi Việt Nam

Ông Dan Hauer.
Ông Dan Hauer.