Xin hãy tự tin dựng “hàng rào”, thưa Bộ trưởng Chu Ngọc Anh