Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xin hãy tự tin dựng “hàng rào”, thưa Bộ trưởng Chu Ngọc Anh