Vụ án “Xin Chào” và bài học chặn từ “cái móng tay”