Vỡ trận?

Công điện của Thủ tướng yêu cầu trước ngày 31.12.2019 phải chuyển sang thu phí tự động đối với tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc. Ảnh LDO
Công điện của Thủ tướng yêu cầu trước ngày 31.12.2019 phải chuyển sang thu phí tự động đối với tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc. Ảnh LDO
Công điện của Thủ tướng yêu cầu trước ngày 31.12.2019 phải chuyển sang thu phí tự động đối với tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc. Ảnh LDO
Lên top