Về ba con số 27%, 42% và 29% của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng Việt Nam có độ che phủ rừng đến 42%
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng Việt Nam có độ che phủ rừng đến 42%
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng Việt Nam có độ che phủ rừng đến 42%
Lên top