Vaccine tự tạo ngừa COVID-19, thẻ diệt virus: Đừng tin lang băm mạng

Loại vaccine được quảng bá trên mạng là có thể diệt virus COVID-19 thật ra là loại vaccine ngừa cho chó.
Loại vaccine được quảng bá trên mạng là có thể diệt virus COVID-19 thật ra là loại vaccine ngừa cho chó.
Loại vaccine được quảng bá trên mạng là có thể diệt virus COVID-19 thật ra là loại vaccine ngừa cho chó.
Lên top