Từ “trái tim lông lá” đến tạo hình... cái nhạy cảm

“Trái tim thì sao lại có lông” thế kia?"; "Họ bị làm sao thế này"... trái tim lông lá bên Bờ Hồ từng gây phản ứng từ dư luận, và giờ đến lươt tạo hình suối hoa ở Quảng Nam. Ảnh: Hoạ sĩ Nguyễn Châu
“Trái tim thì sao lại có lông” thế kia?"; "Họ bị làm sao thế này"... trái tim lông lá bên Bờ Hồ từng gây phản ứng từ dư luận, và giờ đến lươt tạo hình suối hoa ở Quảng Nam. Ảnh: Hoạ sĩ Nguyễn Châu
“Trái tim thì sao lại có lông” thế kia?"; "Họ bị làm sao thế này"... trái tim lông lá bên Bờ Hồ từng gây phản ứng từ dư luận, và giờ đến lươt tạo hình suối hoa ở Quảng Nam. Ảnh: Hoạ sĩ Nguyễn Châu
Lên top