Từ lời cảm ơn của Tổng thống Donald Trump về sự hỗ trợ của Việt Nam

450.000 đồ bảo hộ hạ cánh xuống Dallas, Texas. Ảnh: Twitter/Donald Trump
450.000 đồ bảo hộ hạ cánh xuống Dallas, Texas. Ảnh: Twitter/Donald Trump
450.000 đồ bảo hộ hạ cánh xuống Dallas, Texas. Ảnh: Twitter/Donald Trump
Lên top