Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Từ chuyện thư mời họp ngốn 20 tỉ đồng