Trang bị xuồng cao su thay những chiếc bè chuối ở vùng lũ

Một chiêc xuồng cao su rất cần thiết lúc này,
Một chiêc xuồng cao su rất cần thiết lúc này,
Một chiêc xuồng cao su rất cần thiết lúc này,
Lên top