Tinh gọn để hoạt động hiệu quả

Tinh gọn bộ máy là một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. (Ảnh minh họa, theo Vfpress)
Tinh gọn bộ máy là một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. (Ảnh minh họa, theo Vfpress)
Tinh gọn bộ máy là một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. (Ảnh minh họa, theo Vfpress)
Lên top