Tin giả nhưng hậu quả thật

Tin đồn đôi khi là một thứ tin thuốc độc.
Tin đồn đôi khi là một thứ tin thuốc độc.
Tin đồn đôi khi là một thứ tin thuốc độc.