Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tin giả nhưng hậu quả thật

Tin đồn đôi khi là một thứ tin thuốc độc.
Tin đồn đôi khi là một thứ tin thuốc độc.