Tin giả nhưng hậu quả thật

Tin đồn đôi khi là một thứ tin thuốc độc.
Tin đồn đôi khi là một thứ tin thuốc độc.