Tiền máu

Nguyên Tổng giám đốc VN Pharma khóc trong phiên tòa sơ thẩm, nhưng đó không phải là nước mắt vì những gia đình khánh kiệt, vì những người mẹ phải bán máu
Nguyên Tổng giám đốc VN Pharma khóc trong phiên tòa sơ thẩm, nhưng đó không phải là nước mắt vì những gia đình khánh kiệt, vì những người mẹ phải bán máu
Nguyên Tổng giám đốc VN Pharma khóc trong phiên tòa sơ thẩm, nhưng đó không phải là nước mắt vì những gia đình khánh kiệt, vì những người mẹ phải bán máu
Lên top