Thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ trôi nhà dân phải bồi thường

Thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ làn hư hại nhà dân
Thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ làn hư hại nhà dân
Thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ làn hư hại nhà dân
Lên top