Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Thượng” liêm chính, “hạ” nào dám trái!