Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thủ tướng quyết lo bữa ăn sạch cho dân