Thiếu mấy cục bê tông, mất 8 mạng người

Nếu có dải phân cách giữa, TNGT đã không xảy ra, 8 người đã không phải chết ( hiện trường vụ TVGT thảm khốc ở Bình Thuận. Ảnh: Phan Thành/LDD)
Nếu có dải phân cách giữa, TNGT đã không xảy ra, 8 người đã không phải chết ( hiện trường vụ TVGT thảm khốc ở Bình Thuận. Ảnh: Phan Thành/LDD)
Nếu có dải phân cách giữa, TNGT đã không xảy ra, 8 người đã không phải chết ( hiện trường vụ TVGT thảm khốc ở Bình Thuận. Ảnh: Phan Thành/LDD)
Lên top