Thầy thuốc đang bị tấn công thể xác và tinh thần

Các bác sĩ đang chăm sóc cho những người bị hành hung (ảnh: NH)
Các bác sĩ đang chăm sóc cho những người bị hành hung (ảnh: NH)
Các bác sĩ đang chăm sóc cho những người bị hành hung (ảnh: NH)