Tạm dừng vui chơi lễ hội một vài ngày để còn vui chơi cả đời

Tạm dừng lễ hội lúc này là cần thiết Ảnh: LDO
Tạm dừng lễ hội lúc này là cần thiết Ảnh: LDO
Tạm dừng lễ hội lúc này là cần thiết Ảnh: LDO
Lên top