Sửa tên đường không chỉ là treo lại cái bảng tên

Sửa tên đường rất tốn kém.
Sửa tên đường rất tốn kém.
Sửa tên đường rất tốn kém.
Lên top