Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sự cam chịu chỉ có giới hạn