Số phận siêu dự án 15.000 tỷ và đại gia Trường chay trường