Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Số lượng chỗ ngồi không bằng ăn ngon và an toàn

Căn cứ trên dựa vào tiêu chuẩn nào để cho rằng 50 chỗ ngồi mới là văn minh?
Căn cứ trên dựa vào tiêu chuẩn nào để cho rằng 50 chỗ ngồi mới là văn minh?