Rừng tự nhiên ngày càng bị thu hẹp, thưa Bộ trưởng Cường

Rừng tự nhiên ngày càng bị thu hẹp do quản lý kém.
Rừng tự nhiên ngày càng bị thu hẹp do quản lý kém.
Rừng tự nhiên ngày càng bị thu hẹp do quản lý kém.
Lên top