Quỹ phòng chống thiên tai- nên tiếp tục hay nên bỏ?

Qua 6 năm, có địa phương thì thu Quỹ phòng chống thiên tai, có địa phương thì không. Có tới 7 địa phương chỉ thu không chi.. Ảnh: Lê Phi Long
Qua 6 năm, có địa phương thì thu Quỹ phòng chống thiên tai, có địa phương thì không. Có tới 7 địa phương chỉ thu không chi.. Ảnh: Lê Phi Long
Qua 6 năm, có địa phương thì thu Quỹ phòng chống thiên tai, có địa phương thì không. Có tới 7 địa phương chỉ thu không chi.. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top