Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quan chức hãy uốn lưỡi hơn một lần