PouYuen tạm dừng hoạt động: Ổ dịch 70.000 người hay 7 vạn việc làm

Thực hiện cách ly bằng hộp các tông tại nhà ăn của một nhà máy.
Thực hiện cách ly bằng hộp các tông tại nhà ăn của một nhà máy.
Thực hiện cách ly bằng hộp các tông tại nhà ăn của một nhà máy.
Lên top