Phiên tòa không vành móng ngựa

Từ ngày 1.1.2018, vành móng ngựa được thay bằng bục khai báo. Ảnh: CAĐN
Từ ngày 1.1.2018, vành móng ngựa được thay bằng bục khai báo. Ảnh: CAĐN
Từ ngày 1.1.2018, vành móng ngựa được thay bằng bục khai báo. Ảnh: CAĐN