Phê bình đồng chí phê bình

Hai cô gái bị đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội.
Hai cô gái bị đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội.
Hai cô gái bị đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội.